• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

[ข่าว] ศาลโปแลนด์สั่งยกเลิกระเบียบอนุญาตการเชือดไม่ทำสลบ

 

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ได้อ้าง TheBeefSite ที่รายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญแห่งโปแลนด์ได้วินิจฉัยกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรโปแลนด์ว่าด้วยการเชือดโดยวิธีทางศาสนาที่ไม่ได้ทำให้สลบก่อนการเชือด ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปี 2547 ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายคุ้มครองสัตว์

[สรุปการประชุมฮิมายะฮฺ 23 ส.ค.55] ฟาร์มเฮ้าส์, มะลิ, แม่ครัว, ยาคูลท์

ข้อสรุปจากการประชุมฝ่ายฮิมายะฮฺ ในประเด็นต่างๆ มีดังนี้

 

1. ฟาร์มเฮ้าส์ - ขนมปังแผ่นซองแดง (ธรรมดา) และซองเขียว (โฮลวีท) ยังอยู่ในการรับรองฮาลาล ส่วนตราฮาลาลบนซองขนมปัง ทางบริษัท แจ้งว่าจะกลับมามีอีกครั้งช่วงตุลาคมนี้

ไขข้อข้องใจ เรื่องตราฮาลาล ใน 5 คำถาม

 

1. ตราฮาลาลมีไว้ทำไม? 

- ตราฮาลาลเป็น "วิธีหนึ่ง" ที่จะบอกว่าอาหารนั้นฮาลาลหรือไม่

 

2. ไม่มีตราฮาลาล คือฮะรอม? 

- ไม่มีตราฮาลาลไม่ได้หมายถึงฮะรอม แต่ไม่รู้ว่าฮาลาลชัดเจนหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่างกัน

[ข่าว] อาเจบิ๊กโคล่า ได้ตราฮาลาล

 

อาเจ บิ๊กโคล่า พึ่งได้ตราฮาลาลครับ

สังเกตฉลากใหม่

...ดื่มน้ำดำ เลือกที่มีฮาลาลดีกว่าครับ แต่ถ้าไม่ทานได้ ก็ดีที่สุด

 

 

Syndicate content