• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 744.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 13.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/views.module on line 906.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/himayah/public_html/v2/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/himayah/public_html/v2/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/himayah/public_html/v2/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/himayah/public_html/v2/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติ (International Islamic Halal Organization - IIHO)

องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติ เป็นองค์กรใหม่ที่อยู่ภายใต้สันนิบาตมุสลิมโลก มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนในการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคที่ถูกต้องตามหลักการฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอื่น ๆ

 

องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมทั้งหมดในโลก โดยเฉพาะมุสลิมในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม ในการนำเข้าอาหารและยารักษาโรค และช่วยลดความสงสัยในส่วนผสมอาหารและยาและอื่นๆ

 

องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติ เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนในการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคที่ถูกต้องตามหลักการฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอื่น ๆ และกำหนดหลักเกณฑ์ด้านฮาลาลในการผลิตอาหารและยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติ ยังทำหน้าในการวางมาตรฐานการผลิตสินค้าให้ถูกต้องตามหลักชารีอะห์ ให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลแก่บริษัทที่ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและยารักษาโรค สร้างความร่วมมือกันหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการส่งเสริมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาล

 

นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมของการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านฮาลาล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับฮาลาล ติดตามผลให้กับบริษัทผู้ผลิตอาหารและยา ที่ส่งออกไปยังประเทศมุสลิมและประเทศที่มีชุมชนชาวมุสลิมและช่วยให้พวกเขาที่จะยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูก ต้องตามกฎหมาย จัดการประชุมและสัมมนาที่นำไปสู่​​การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และจะนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์จากอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอื่น ๆที่ฮาลาลต่อไป

 

ที่มา : http://www.halinst.psu.ac.th/