• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

[ข่าว] กรมปศุสัตว์ร่วมมือคณะกรรมการกลางอิสลามตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารฮาลาล

กรมปศุสัตว์ร่วมมือคณะกรรมการกลางอิสลามส่งเสริมอาหารฮาลาลรับประชากรอาเชียน 

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึง ความร่วมมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารฮาลาลว่า กรมปศุสัตว์ได้เริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากผู้บริโภคและประเทศคู่ค้ามีความตื่นตัวในเรื่องมาตรฐานสินค้าและสุขภาพอนามัย

 

รวมทั้งภายในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน 10 ประเทศ ทำให้เกิดความร่วมมือทางการค้าและบริการต่างๆระหว่างกัน เพราะฉะนั้นไทยจึงต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงจากการมีประชาชนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากขึ้นทั้งด้านการทำงาน การลงทุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกอาเซียนในประเทศที่เป็นมุสลิม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์จึงเป็นการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยกรมปศุสัตว์ร่วมมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในการตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารฮาลาล

 

ซึ่งข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  ปัจจุบัน มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 56 แห่ง (ส่งออก 28 แห่ง ภายในประเทศ 28แห่ง) ประกอบด้วย

1.โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก(ไก่ 24 แห่ง/เป็ด 3 แห่ง) 27 แห่ง

2.โรงฆ่าโค กระบือเพื่อการส่งออก 1 แห่ง  

3.โรงฆ่าสัตว์ปีกภายในประเทศ 14 แห่ง  

4.โรงฆ่าโค กระบือภายในประเทศ 13 แห่ง

5.โรงฆ่าแพะ แกะภายในประเทศ 1 แห่ง  

โดย มูลค่าส่งออกสินค้าฮาลาลด้านปศุสัตว์ ได้รับไม่น้อยกว่าปีละ 70,000 ล้านบาท  ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ 2556 มีจำนวน 6  แห่ง   1.โรงฆ่าสัตว์ปีกภายในประเทศ 3 แห่ง 2.โรงฆ่าโค กระบือภายในประเทศ 2 แห่ง  3.โรงฆ่าแพะ แกะภายในประเทศ 1 แห่ง และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ 33 แห่ง

 

นอกจากนี้กรมฯได้เริ่มดำเนินโครงการฯโดยมีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลประจำจังหวัดซึ่งผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการฯสามารถขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้จัดงบอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการอีกด้วย

 

สำหรับผลการดำเนินงานของโครงการ ฯ ปี 2556 (ผลดำเนินงาน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556)ได้แก่การตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานอาหารฮาลาล เป้าหมาย 30 แห่ง ผลงาน 6 แห่ง อยู่ระหว่างการพิจารณา33 แห่ง  การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานอาหารฮาลาล เป้าหมาย 200 แห่ง ผลงาน 15 แห่ง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ,การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานอาหารฮาลาล เป้าหมาย 800 ตัวอย่าง ผลงาน 513 ตัวอย่าง(ร้อยละ 64) อยู่ระหว่างดำเนินการ 287 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36) (สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากแหล่งจำหน่ายทั่วประเทศ ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน DNA สุกร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม)

 

นายสัตวแพทย์ทฤษดี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์คาดหมายว่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ จะทำให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลจากโครงการฯ  และประชาชนจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานอาหารฮาลาล เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตฯ และผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล จากครัวไทยยกระดับสู่ครัวโลกอีกด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 06:00:00 น.

คัดลอกจาก  http://www.ryt9.com/s/nnd/1714044