• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

[วีดีโอ] รายการ กิน อยู่ ฮาล้าล ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมส่งวีดิโอ

[รายการกินอยู่ฮาลาล] ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมส่งวีดิโอให้ความรู้เรื่องฮาลาล/เรียกร้องสิทธิผู้บริโภค เพื่อออกอากาศในรายการ กิน อยู่ ฮาลาล ทุกวันอาทิตย์ 9.00-10.00 น. ทาง White Channel สถานีความดี 24 ชม. อินชาอัลลอฮฺ - รายละเอียดเบื้องต้นในวีดิโอครับ (อนีส)

 

 

 

กติกาการนำเสนอ

  • คลิปมีความยาว 5-10 นาที
  • ปราศจากสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนา เช่น เปิดเอาเราะฮฺ หรือมีดนตรี
  • หลีกเลี่ยงการเสียดสีใส่ร้ายผู้อื่น
  • ตรวจสอบแหล่งที่มาชัดเจน
  • ไม่มีการถ่ายภาพสตรี (หากจำเป็นให้เซ็นเซอร์)

*ออกอากาศทาง White Channel รายการ กิน อยู่ ฮาล้าล ทุกวันอาทติย์ เวลา 9-10 น.

**สอบถามเพิ่มเติม 085-351-7116

ส่งคลิปวีดีโอมาที่ [email protected]