• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

[ข่าว] ขนมปังแซนด์วิชแอบอ้างสำนักจุฬาราชมนตรี

ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตจากสำนักจุฬาราชมนตรี

ด้วยมีผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมปังแซนด์วิช โดยมีตราดาวเดือนและระบุตัวอักษรที่มีทั้งสีแดงและสีเขียวข้างผลิตภัณฑ์ว่า “แซนด์วิชไก่ใช้ไก่หย็องและแฮมจากบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารฯ ที่ไดรับอนุญาตจากสำนักจุฬาราชมนตรี” ความละเอียดตามปรากฏนั้น

 

สำนักจุฬาราชมนตรี ขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า สำนักจุฬาราชมนตรี มิได้อนุญาตหรือออกใบอนุญาตใด ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตอาหารรายใดทั้งสิ้น เนื่องจากการอนุญาตดังกล่าวมีกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อออกเครื่องหมายรับรองฮาลาล ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักจุฬาราชมนตรี มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวยุติการแอบอ้างที่ทำให้สำนักจุฬาราชมนตรีได้รับความเสียหายทันที ทั้งนี้ จะเป็นเหตุให้นำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

สำนักจุฬาราชมนตรี

 

 

ที่มา : ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่แอบอ้างว่าได้รับอนุญาต จากสำนักจุฬาราชมนตรี