• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

ใบปลิวเรื่องผงปรุงรส

(ใบปลิวเรื่องผงปรุงรส ขนาด A4) - พี่น้องทุกท่านสามารถโหลดไฟ ล์ตาม Link ด้านล่าง เพื่อนำไปปรินท์ และถ่ายเอกสารแจกตามร้านค้า ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง การใช้ผงปรุงรสตามหลักฮาลาล


 

ดาวน์โหลด : 20141217HimayahPrungRos_R1.pdf

หรือ  Dropbox : 20141217HimayahPrungRos_R1.pdf


...แค่ประมาณ 10 บาท ท่านก็สามารถถ่ายเอกสารส่งต ่อข้อมูลนี้ไปอีก 20 ร้านค้า
...มาช่วยกันรณรงค์ ด้วยพลังของพี่น้องประชาชนท ุกคนครับ ขออัลลอฮฺทรงนำทางและตอบแทนความดีแด่พี่น้องทุกท่าน
 


AttachmentSize
20141217HimayahPrungRos_R1.pdf519.68 KB
20141211HimayahPrungRos-2.jpg140.21 KB