• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

ฮิมายะฮฺชี้แจงเรื่องขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ (พ.ค.52)

 ชี้แจงข่าวลือเรื่องขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ใส่น้ำมันหมูและความเป็นมาของขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ในด้านฮาลาล โดย อ.อนิส ตอเล็บ 

ไฟล์เสียง: 

You may need: Adobe Flash Player.