• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

หนังสือรับรองฮาลาล ขนมปังและเค้กโรล "ฟาร์มเฮ้าส์" (ก.พ58.-มี.ค.59)

หนังสือรับรองฮาลาล ขนมปังและเค้กโรล "ฟาร์มเฮ้าส์"

(หมดอายุ ก.พ.-มี.ค.59)

- ขนมปังชนิดแผ่น, ขนมปังโฮลวีท

- เค้กโรล ฟาร์มเฮ้าส์ รสกาแฟ, สตรอเบอรี่, ส้ม, ใบเตย, วานิลลา, ช็อก,กล้วยหอม

- รอยัลเบรด สีทอง ขนมป้งชนิดแผ่นเนื้อนุ่มสไลด์หนา (rich and soft sliced bread)

ใบปลิวเรื่องผงปรุงรส

(ใบปลิวเรื่องผงปรุงรส ขนาด A4) - พี่น้องทุกท่านสามารถโหลดไฟ ล์ตาม Link ด้านล่าง เพื่อนำไปปรินท์ และถ่ายเอกสารแจกตามร้านค้า ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง การใช้ผงปรุงรสตามหลักฮาลาล


 

ดาวน์โหลด : 20141217HimayahPrungRos_R1.pdf

เส้นทางของฮาลาลไทยในอาเซียน (2)

จากตอนที่แล้วที่ได้กล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารฮาลาลและสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศไทยในภาพรวม วันนี้จะได้พูดถึงการปรับตัวของประเทศไทยในเรื่องแนวคิดและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใหม่ ทั้งนี้ มีผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นหลายแนวทางที่จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย เช่น การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ต้องตรงเป้าหมายไม่ปล่อยให้มีการใช้งบประมาณไปกับแผนงานและโครงการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮาลาลจริงและสามารถขอรับการสนับสนุนจากแหล่งอื่นได้

องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติ (International Islamic Halal Organization - IIHO)

องค์กรอิสลามเพื่อฮาลาลนานาชาติ เป็นองค์กรใหม่ที่อยู่ภายใต้สันนิบาตมุสลิมโลก มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนในการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคที่ถูกต้องตามหลักการฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอื่น ๆ

Syndicate content